Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste koskee sivustoa kaukolanmokit.com. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mitä tietoja keräämme?

Yhteydenottolomake
Yhteydenottolomakkeen kautta keräämiä tietoja käytämme asiakassuhteiden ja varausten käsittelyyn ja hoitamiseen sekä palautteen keräämiseen.
 
Yhteydenottolomakkeen kautta kerättyjä tietoa emme luovuta kolmansille osapuolille. Käyttämällä yhteydenottolomaketta henkilö hyväksyy, että hänen tietojaan käsitellään tämän selosteen mukaisesti. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai mainontaan, jossei asiakas ole antanut siihen erillistä lupaa.

Kuinka kauan säilytämme dataa?

Säilytämme kerättyä tietoa asiakassuhteen päättymiseen tai palautteen käsittelyyn asti.

Suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelee vain luotetut henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja esim. yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, palautteen ja varausten käsittelyyn.

Henkilön oikeudet henkilötietojen käsittelyyn

Asiakkaan oikeus tarkastaa tietonsa

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa ja puhelinnumeronsa.

Yhteydenotossa on mainittava tarkasti, mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee. Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Asiakkaan oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Siltä osin kuin asiakas voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Kirjallisen korjauspyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröity asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei asiakkaan käsityksen mukaan ole toiminut EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.